Prezentul document prin conținutul său pune la dispoziția terților utilizatori, precum și membrilor și clienților săi un set de principii și reguli cu care accesul la servicii să se facă cu ușurință și în deplină înțelegere.
Vom actualiza acest conținut ca să ținem pasul cu legislația și continua îmbunătățire a serviciilor oferite. Noile versiuni sunt disponibile în portal la secțiunea „Despre”. Ortho Mind furnizează serviciile în limitele cadrului legal din România iar acest document cu Termeni și Condiții vin să completeze regulile minimale oferite de legislația în vigoare și se vor reflecta și în contractele încheiate de Ortho Mind cu partenerii.
Atunci când vă înregistrați un cont pentru efectuarea unei programări pentru accesul la unul din serviciile oferite de Ortho Mind, vă exprimați acordul pentru respectarea acestor termeni și condiții de accesare a serviciilor.

I. Definiții:

1. Beneficiarul – este acea persoană care accesează serviciile ORTHO MIND în baza unei solicitări unice, a unui abonament de servicii, acte de adeziune sau contract individual în calitate de client sau pacient.

2. Acordul informat – consimțământul în vederea prestării serviciilor, care are forma prevăzută de OMS 1411/2016

3. Aplicația Contul Meu – sistem informatic gestionat de ORTHO MIND prin intermediul căruia Beneficiarii își pot vizualiza dosarul electronic, informații privind situatia financiară în raport cu ORTHO MIND, inclusiv efectuarea plaților, programări etc.

4. Contract – acordul de voința dintre Beneficiar și ORTHO MIND, cu privire la prestarea serviciilor, cuprinzând dar fără a se limita la contract de prestări servicii, oferta comercială acceptată de beneficiar (i) în mod expres prin semnătură olografă sau electronică aplicată conform Legii 455/2001 sau prin intermediul aplicațiilor/portaluri ORTHO MIND, sau (ii) tacit, prin simpla acceptare a serviciilor pentru care face o comandă.

4. Servicii – sunt servicii în specialitatea psihiatrie, servicii de psihoterapie, servicii psiho educaționale.

5. Personalul ORTHO MIND înseamnă angajații ORTHO MIND, funcționarii, consultanții și colaboratorii de orice fel ai acestuia, precum și orice persoana care prestează servicii în numele si/sau pe seama ORTHO MIND ori pentru ORTHO MIND.

6. ORTHO MIND – reprezintă toate persoanele juridice care direct sau indirect controlează sau sunt controlate sau se afla sub control comun cu Ortho Mind S.R.L. cu sediul în str. slt. Alexandru Borneanu nr.2, et.4, ap.7, București , sector 6, CIF 36019896, Nr. Reg Com J40/6252/27.04.2016, cont deschis la Banca TRANSILVANIA IBAN RO33 BTRL RONC RT05 6582 4701

7. Termeni și condiții de accesare – sunt toate dispozițiile prevăzute în continuare care se aplica tuturor accesărilor de servicii de către Beneficiari în cadrul ORTHO MIND.

8. Portal-ul, site-ul – se referă la sistemul informatic și domeniul web psihoterapie.online

II. PRINCIPII

1. Serviciile pot fi accesate de către Beneficiari prin programare pe calendarul de servicii publicat pe portalul operat de către ORTHO MIND. ORTHO MIND poate modifica programul de funcționare al oricărui serviciul oferit după cum va considera de cuviință.

2. Transmiterea notificărilor, facturilor, corespondența purtată cu Beneficiarul de către reprezentanții ORTHO MIND, se va face la datele de contact menționate in Contract / declarate pe alte canale și înregistrate în sistemul informatic al ORTHO MIND, adresa care va fi actualizata in funcție de declarațiile Beneficiarului de la momentul accesării Serviciilor. Astfel, daca ulterior semnării unui contract de prestări servicii cu ORTHO MIND, în care erau menționate datele de contact, sunt declarate alte coordonate (printr-un alt contract, prin menționarea acesteia într-o corespondenta scrisă, prin înscrierea la un newsletter, prin apel telefonic, acestea se vor actualiza în funcție de ultima solicitare a Beneficiarului, acesta din urmă neputând-se prevala de faptul ca notificările și comunicările nu s-au facut conform contractului.

4. Comunicările de tip sms sau e-mail, cum ar fi dar fără a se limita la programările solicitate, informări privind rezultatele investigațiilor efectuate sau eventuale resturi de plata înregistrate, informări privind procedurile operaționale/sistemele ORTHO MIND, care au impact asupra modalității de desfășurare a activității, nu au caracter promoțional, scopul acestora fiind de a asigura o buna desfășurare a serviciilor solicitate de Beneficiari.

5. În funcție de nevoile operaționale ale ORTHO MIND și politica comercială a ORTHO MIND, accesul la cabinet poate fi restricționat sau chiar închis dacă Prestatorul decide relocarea sau închiderea.

6. În mod excepțional, programarea dvs. poate fi decalată, atunci când personalul acordă îngrijiri în cazuri prioritare din punct de vedere medical sau in cazuri care necesita o atenție / supraveghere sporită.

7. Pentru urgente medicale (urgența așa cum este definita din punct de vedere medical – stare medicală sau chirurgicală, a cărei debut este brusc, și care se manifestă prin simptome de o severitate suficientă, și pentru care un medic prudent, care poseda cunoștințe medicale și care acționează cu bună-credință și în conformitate cu standardele medicale internaționale, ar considera ca în lipsa acordării atenției medicale imediate ar duce la insuficienta fizica grava sau deces), vă recomandăm să vă adresați celei mai apropiate unități medicale cu profil de urgență. ORTHO MIND nu este autorizată ca Unitate de Primiri Urgente, așa cum este definita de lege.

8. ORTHO MIND are activitatea operațională organizată cu medici aflați în contract permanent și cu plata integrală în mai multe categorii de program/ acces la medici, ceea ce poate însemnă existenta unor condiții comerciale diferite de accesare a serviciilor. ORTHO MIND își rezervă dreptul de a modifica aceste programe, respectiv de a păstra programul pentru anumite intervale orare anumitor medici exclusiv pentru Beneficiarii care nu dețin abonament. ORTHO MIND își rezerva dreptul de a acorda un serviciu diferențiat/preferențial anumitor categorii de Beneficiari în funcție de politica sa comercială, cu respectarea contractelor la care ORTHO MIND este parte.

9. Listele medicilor se pot modifica în mod unilateral de către ORTHO MIND, în funcție de contractele încheiate de ORTHO MIND cu medicii sau în funcție de politica comerciala a ORTHO MIND. Informații despre accesul Beneficiarilor la medicii ORTHO MIND și costurile serviciilor prestate de către aceștia se obțin prin vizitarea paginii cu servicii de pe portalul operat de ORTHO MIND.

10. ORTHO MIND va folosi toate metodele legale, inclusiv contractarea societăților de recuperare creanțe specializate, avocați, executori judecătorești pentru recuperarea debitelor Beneficiarilor.

11. În cazul în care considerați ca v-au fost încălcate drepturile vă rugăm să ne detaliați cazul dumneavoastră la adresa mail afișată pe pagina de contact, prin apelarea telefonică sau prin intermediul aplicațiilor / portalurilor ORTHO MIND. Vom prelua mesajul dumneavoastră și vom investiga cele relatate, urmând ca un răspuns scris sa va fie oferit in cel mai scurt timp cu putință. Beneficiarii nu vor efectua niciun fel de presiuni asupra personalului din recepție și a managementului din locație pentru rezolvarea reclamațiilor. Toate informațiile, solicitările, informările, cu excepția celor care necesita un alt regim juridic, vor fi înregistrate automat, primind un număr unic.

13. Beneficiarii și ORTHO MIND au obligația de a cunoaște și respecta dispozițiile legale aplicabile, respectiv Legea 95/2006, Legea 46/2003, Legea 487/2002 și actele legislative conexe, Beneficiarii neputând invoca în apărarea lor necunoașterea legii.

14. Beneficiarii și ORTHO MIND: (i) vor acționa conform legislației aplicabile privind mita și corupția; (ii) nu vor oferi, promite, primi sau solicita orice mită (financiară sau alte beneficii) inclusiv, fără limitare.

15. ORTHO MIND își propune sa acorde servicii la cele mai înalte standarde de calitate. În cazuri excepționale, rezultatul serviciilor prestate de personalul ORTHO MIND poate să difere de rezultatul dorit de Beneficiar. Vă reamintim ca obligația medicală sau psihoterapeutică este o obligație de diligenta, la nivelul actual de cunoștințe fiind imposibil să garantăm rezultatul serviciilor oferite. Întotdeauna Beneficiarul are dreptul să primească o a doua opinie.

 

III. REGULI

1. Beneficiarul va respecta programul de lucru cabinetului ORTHO MIND fără a putea face sesizări legate de faptul că nu au fost lăsați să intre în incintă înainte de începerea programului sau după terminarea lui.

2. Beneficiarii vor avea asupra lor cartea de identitate.

3. Accesul la servicii, inclusiv eliberarea rezultatelor, se poate face numai personal, după identificarea Beneficiarului, identificare care se poate face numai pe baza unui act de identitate/ pașaport cu poză. Pentru eliberarea rezultatelor către o alta persoana decât Beneficiarul vor fi necesare prezentarea de documente suplimentare, conform procedurilor ORTHO MIND. În cazul Beneficiarilor fără discernământ, informațiile vor fi prezentate aparținătorilor / reprezentanților legali. Fiecare Beneficiar / aparținător are obligația de a solicita informații suplimentare la secretariatul ORTHO MIND.

4. Accesul la servicii, inclusiv eliberarea rezultatelor a unui Beneficiar minor, se pot face numai după identificarea Beneficiarului și a aparținătorului care însoțește minorul, cu prezentarea unor documente, conform procedurii comunicate telefonic și pe portalul ORTHO MIND.

7. La înregistrarea Beneficiarilor minori în vederea accesării serviciilor, în sistemul informatic al ORTHO MIND, părintele / reprezentantul legal / aparținătorul / persoana care solicita programarea va comunica datele de identificare al părinților sau al reprezentantului legal al Beneficiarului minor.

8. La fiecare accesare a serviciilor, personalul ORTHO MIND va actualiza datele Beneficiarilor, în special telefon și e-mail. Beneficiarii străini sunt obligați să comunice date de contact (adresa și număr de telefon) de pe teritoriul României.

9. Beneficiarii înțeleg ca informațiile referitoare la serviciile și preturile acestora, obținute pe portalul operat de ORTHO MIND, au doar scop informativ. Întotdeauna va prevala contractul semnat cu Beneficiarii sau cu angajatorii/membrii de familie ai acestora, care se va completa cu lista de prețuri afișată. În funcție de specificul fiecărui caz și de serviciile efectiv oferite în cadrul interacțiunii cu specialiștii ORTHO MIND, costul final al serviciilor poate varia. În acest sens, Beneficiarul are obligația ca după fiecare serviciu să verifice cu specialiștii ORTHO MIND costul serviciilor prestate, respectiv dacă toate serviciile prestate sunt acoperite de comanda făcută.

10. În cazul in care Beneficiarul nu se prezintă la 3 programări consecutive în decurs de 6 luni, fără a avea un motiv întemeiat și fără să anunțe cu cel puțin 24 de ore înainte de ora la care este stabilită programarea, ORTHO MIND poate suspenda Serviciile acordate respectivului Beneficiar pentru o perioada de 3 luni si fără a afecta accesul Beneficiarului la serviciile de urgenta conform dispozițiilor legale aplicabile. Beneficiarul are obligația să se prezinte la ora stabilită conform programării, evitând astfel imposibilitatea efectuării serviciului.

11. În cazul serviciilor achiziționate sub forma de pachete, neprezentarea la programările efectuate fără a respecta condițiile de anulare prevăzute la punctul 10 de mai sus, va conduce la achitarea consultației / eliminarea acesteia din pachetul de servicii accesat de Beneficiar.

12. Părinții / reprezentanții legali ai copiilor au obligația ca în locația ORTHO MIND să nu lase copiii nesupravegheați. Nu ne asumam răspunderea pentru eventualele evenimente în care copiii se accidentează datorită neatenției tutorilor.

13. În acord cu prevederilor Codului Fiscal, vă informăm ca nu emitem factura pentru serviciile prestate, la solicitarea Beneficiarilor, pe numele unor persoane fizice si / sau juridice (societăți cu răspundere limitată, PFA, PFI, s.a.m.d.) decât daca a fost încheiat cu respectiva entitate juridica, în prealabil, un contract de prestări servicii specific pentru serviciile acordate Beneficiarului.

14. În cazul in care, în urma accesării serviciilor, Beneficiarii figurează în evidentele contabile din cadrul ORTHO MIND, cu debite, Beneficiarul nu va putea accesa niciunul dintre Serviciile Medicale prestate de ORTHO MIND, indiferent dacă deține sau nu și calitatea de Abonat. Restricția va fi activă până la achitarea debitului sau reglarea situației debitului.

15. Faptele, actele sau gesturile obscene, proferarea de injurii, expresiile jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență sau orice alte acte împotriva Personalului Prestatorului și a celorlalte persoane din incinta sau deteriorarea, distrugerea sau sustragerea bunurilor ORTHO MIND, de natura sa tulbure ordinea și liniștea publică sau sa provoace indignarea persoanelor ori sa lezeze demnitatea și onoarea acestora sau a ORTHO MIND nu sunt tolerate. În cazul în care Beneficiarul sau aparținătorii acestuia săvârșește una din faptele, actele menționate mai sus, ORTHO MIND va solicita imediat evacuarea Beneficiarului / aparținătorilor acestuia din incinta locației. În cazul apariției unei situații conflictuale, angajații ORTHO MIND vor putea solicita imediat intervenția Politiei.

16. În cazul unor evenimente de genul celor menționate la punctul 15 – III de mai sus, ORTHO MIND poate restricționa accesul oricărei persoane implicate în incident la serviciile disponibile în cadrul ORTHO MIND, având dreptul de a rezilia unilateral orice contract anterior încheiat cu Beneficiarul sau în favoarea Beneficiarului.

17. Este interzis fotografiatul, înregistrarea video și audio, atât în spațiul de așteptare, recepție cât și în cabinetele medicilor/asistentelor, fără permisiunea prealabilă scrisa a acestora.

18. Suspendarea furnizării Serviciilor Medicale se face în următoarele situații, nelimitativ: (i) Beneficiarul nu a achitat facturile emise de ORTHO MIND, inclusiv conform art. 14 - III de mai sus; (ii) in cazul art. 15 - III de mai sus; (iv) Beneficiarul sau aparținătorii se afla într-o situație litigioasa cu ORTHO MIND; prin litigioasa se va înțelege litigiu înregistrat la instanța de judecata sau orice alta plângere formulata de către Beneficiar care ar putea aduce prejudicii majore ORTHO MIND; (v) În alte cazuri prevăzute expres în contractul semnat de către Beneficiari cu ORTHO MIND sau în lege.

19. În cazul investigațiilor în care este necesar acordul exprimat în scris sub forma de consimțământ, lipsa semnăturii Beneficiarului de pe formularele specifice echivalează cu lipsa consimțământului, caz in care se va opri de îndată furnizarea serviciilor solicitate.

 

IV.SERVICII ONLINE PRIN CLINICA VIRTUALĂ

Serviciile online fac parte din categoria telemedicinii, care permit interacțiunea medic-Beneficiar în mediul online, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare. Serviciul online este disponibil ca o alternativa a interacțiunilor în prezența Beneficiarului în cabinet, nu își propune să înlocuiască serviciul de specialitate și este limitat în ceea ce privește posibilitatea de diagnosticare și intervenție.

Informațiile cu caracter medical furnizate de medici sunt date doar pe baza simptomelor pe care dumneavoastră le descrieți. Este răspunderea Beneficiarului să ofere o descriere cât mai corectă sau completa a simptomelor, a stării generale de sănătate, a medicației folosite sau tratamente indicate de alți medici si neurmate în totalitate, istoric medical si orice posibililor factori externi cu care Beneficiarul a intrat in contact (ex. persoane cu afecțiuni transmisibile, calatorii, substanțe de orice natura etc).

Având in vedere limitările tehnologice si legislative de la acest moment, prin accesarea acestui serviciu reprezintă declarația dumneavoastră că înțelegeți limitările serviciului de consultație online astfel cum sunt explicate în acest document.

Având în vedere nivelul de confidențialitate și de securitate necesare accesării în siguranță a acestui tip de serviciu, serviciile furnizate online sunt accesibile doar prin intermediul contului individual ORTHO MIND (contul de portal), atât în versiunea desktop, cat si mobil.

Pentru accesarea serviciului, este necesara instalarea in prealabil a aplicației gratuite de comunicare Jitsi, disponibilă pentru sistemele de operare iOS, Android, iar web client este compatibilă cu cele mai populare browsere web.

Suplimentar, este necesar accesul la o cameră video si un microfon funcționale, precum și la o conexiune internet care sa permită interacționarea cu medicul. ORTHO MIND nu își asuma nicio răspundere în cazul în care serviciul online nu se poate desfășura sau este întreruptă din pricina echipamentelor sau conexiunii de internet a Beneficiarului, caz în care serviciul se va realiza la o altă dată.

Serviciile online vor fi oferite de către medicii ORTHO MIND, în primul rând din cabinetul ORTHO MIND sau de la domiciliu, cu asigurarea confidențialității medic-Beneficiar. Beneficiarul este, la rândul său, responsabil pentru asigurarea confidențialității în spațiul de unde accesează consultația.

Rețeaua de comunicații, echipamentele, inclusiv cele audio-video, prin care ORTHO MIND oferă servicii online sunt securizate, iar accesarea de către medic a sesiunii de consultație se face prin credențiale unice puternice.

Softul utilizat pe portalul ORTHO MIND este o versiune locală Jitsi Meet. Pentru mai multe detalii vă rugăm consultați termenii și condițiile Jitsi Meet pentru utilizarea aplicației disponibile

Accesarea aplicației de către Beneficiari se va face direct din portalul ORTHO MIND de la sectiunea CONTUL MEU fără a fi necesară crearea unui alt cont individual. Datele vor fi prelucrate prin intermediul Jitsi Meet și vor tranzita serverul gestionat de Mind Master Creative SRL localizat pe teritoriul Uniunii Europene.

Sesiunea online nu va fi înregistrată, și nicio imagine sau amprentă vocală nu va fi stocată de către ORTHO MIND ca urmare a sesiunii online. Este interzisă înregistrarea acesteia de către Beneficiar. În caz contrar, medicul va opri înregistrarea la momentul in care o va sesiza, reamintind Beneficiarului interdicția. La o eventuala reîncălcare Beneficiarul va primi acces denied, fără a avea posibilitatea unei noi programări urmând a fi aplicabile regulile obișnuite pentru folosirea serviciilor ORTHO MIND.

Informațiile cu caracter personal pe care medicul le va obține sau determina în cadrul furnizării serviciului online vor fi notate în raportul Beneficiarului, întocmai ca în cazul unui serviciu oferit în cabinet. Raportul va fi vizibil în contul de portal, asemenea oricărui raport al unei consultații obișnuite.

Având in vedere limitările tehnologice și legislative de la acest moment, prin accesarea acestui serviciu reprezintă declarația dumneavoastră ca înțelegeți limitările serviciului online, astfel cum sunt explicate În acest document.

 

IV. SERVICII FURNIZATE ONLINE 

Serviciile online, fără prezența fizica în cabinet, se pretează doar anumitor servicii și prezinta anumite caracteristici, după cum urmează:

·             Se vor putea oferi consultații doar pentru afecțiuni de gravitate cel mult medie, implicând o stare general buna a Beneficiarului, cu simptome cu debut recent, de pîna la câteva zile;

·             Se vor putea oferi de asemenea controale după vizite anterioare, pentru interpretarea rezultatelor analizelor si eventual evaluarea modului în care afecțiunea se recuperează;

·             Consultațiile nu vor putea implica un examen clinic complet (nu vor putea fi făcute măsurători ale semnelor vitale, nu vor putea fi obținute date clinice in urma palpării sau auscultației Beneficiarului);

·             In funcție de cele constatate de medic, consultațiile se vor putea finaliza fie cu recomandări simple cu instrucțiuni de urmat, fie cu recomandări pentru un consult clinic de specialitate sau investigații;

·             Medicul nu va putea emite toate tipurile de rețete/(vor putea cel mult fi emise recomandări de medicamente OTC – medicamente eliberate de farmacii fără prescriere medicala / rețete pentru prelungirea de tratamente pentru afecțiuni cronice pentru perioade de maximum 30 de zile;

·             Raportul sesiunii, inclusiv recomandările făcute la final, se va regăsi in dosarul Beneficiarului și va fi vizibil și în contul de portal al acestuia;

·             Beneficiarul este rugat sa tina seama de recomandările făcute de medic și să nu le depășească. Medicul curant și ORTHO MIND își declină orice răspundere în cazul in care Beneficiarul nu urmează aceste recomandări. În cazurile în care recomandările efectuate în cadrul consultatei nu îmbunătățesc simptomele prezentate, Beneficiarul are datoria de a solicita o noua opinie. Dacă simptomele se agravează sau apar reacții adverse la medicamentele recomandate Beneficiarul va apela serviciul de urgenta 112/se va prezenta la Camera de Garda.

Pentru folosirea serviciul de consultații online se aplica, cu modificările de rigoare, toate regulile de accesare a serviciilor ORTHO MIND menționate in primele capitole ale acestui document.

Serviciul de consultații online este disponibil ca o alternativa a consultațiilor in prezenta Beneficiarului in cabinetul medicului. Accesarea acestui serviciu reprezintă consimțământul Beneficiarului pentru prelucrarea imaginii și vocii sale in condițiile expuse mai sus, precum și acceptarea tuturor termenilor și condițiilor incluse în prezenta secțiune.

Pentru orice detalii suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către ORTHO MIND, puteți consulta Nota de informare disponibila la adresa https://psihoterapie.online/gdpr.

Lista actualizata a serviciilor, lista medicilor și orarele disponibile se regăsesc în secțiunea dedicată serviciilor din acest portal.

 

V. Regulamentul privind termenii și condițiile de utilizare a portalului:

ORTHO MIND  își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, indiferent ca sunt Beneficiari sau vizitatori. În acest scop vă rugăm să intrați periodic pe site pentru a verifica eventualele modificari.

În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile de utilizare ale site-ului vă rugăm să părăsiți site-ul. Dacă veți continua navigarea pe site sau veți achiziționa produse sau servicii prin intermediul site-ului acest lucru înseamnă că ați luat la cunoștință de termenii și condițiile de utilizare și sunteți de acord cu acestea.

a.       Conținutul site-ului si drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul acestui site nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, in alte scopuri decât cele expres și legal permise. Extragerea oricăror informații urmată de orice utilizare în scop comercial sau necomercial care depășește sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licențiere și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate constituie o încălcare a termenilor și condițiilor.

Sunteți de asemenea de acord să nu afectați și interferați în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricționează utilizarea, copierea unui conținut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a site-ului sau a conținutului acestuia.

b.      Înregistrare membri, parole și răspundere

În vederea asigurării accesului la anumite servicii, produse sau informații va fi necesară furnizarea unui email și a unei parole. Vă solicitam ca această parolă să nu fie comunicata nimănui, pentru a nu aduce prejudicii deținătorului site-ului! În caz contrar, veți fi  răspunzător pentru încălcarea obligației de a nu divulga parola.

c.       Dreptul consumatorilor de denunțare unilaterala a contractului

Vă rugam să vă asigurați ca ați verificat specificațiile serviciului accesat și compatibilitatea acestuia prin vizitarea paginii cu specificații înainte de a-l cumpăra.

Exercitarea dreptului de retragere trebuie să fie exprimat neechivoc de către consumator, cu informarea profesionistului.

În vederea exercitării acestui drept punem la dispoziția consumatorului pagina de contact sau puteți transmite către deținătorul site-ului în formă scrisă orice altă declarație neechivoca în care va exprimați decizia de retragere din contract.

Sunt exceptate de la dreptul de retragere în ceea ce privește contractele la distanța următoarele:

Ø Furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al cumpărătorului și după ce acesta a confirmat ca a luat la cunoștința de faptul ca își pierde dreptul de retragere.

Ø Contractele de prestări servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil al consumatorului și după ce acesta a confirmat ca a luat la cunoștință de faptul ca își va pierde dreptul de retragere în acest caz ;

Ø furnizarea de înregistrări video sau audio sigilate sau programe informatice (software) sigilate care au fost desigilate după livrare;

Ø furnizarea de ziare, periodice si reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;

Ø contracte încheiate în cadrul unor licitații;

d.      Exercitarea dreptului de retragere

Beneficiarul informează ORTHO MIND cu privire la decizia de retragere din contract prin completarea formularului de returnare produs și transmiterea lui prin e-mail la adresa de la pagina de contact. În termen de 48 ore lucrătoare de la transmiterea notificării, beneficiarul va primi pe e-mail detalii cu privire la solicitarea înaintată. Returnarea plății pentru un serviciu neefectuat pentru care se solicită returnarea sumei se va face în termen de 72 de ore.

ORTHO MIND face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor de pe site, însă uneori acestea pot conține inadvertente (specificațiile sau prețul produselor modificate de către producător fără preaviz sau viciate de erori de operare). Atentie: fotografiile au caracter informativ și pot conține accesorii care nu sunt incluse in pachetele standard.

e.       Frauda

În scopul accesării și utilizării anumitor secțiuni ale site-ului poate fi necesara crearea unui cont personal. Prin prezenta declarați că vă asumați integral responsabilitatea pentru toate și oricare dintre activitățile realizate prin intermediul contului pe care îl deschideți pe website și, în consecință, vă sfătuim să asigurați securitatea parolei contului sau a altor date de acces. În cazul în care securitatea contului pe care îl dețineți este compromisă, trebuie să anunțați imediat administratorul site-ului. ORTHO MIND nu este responsabilă pentru daunele care vă sunt cauzate sau care sunt cauzate terților de orice fel, prin utilizarea neautorizată a contului.

f.        Drept aplicabil

Prin folosirea portal-ului, utilizatorul se declară de acord asupra faptului ca legile romane vor guverna Termenii și condițiile de utilizare și orice disputa de orice fel care ar putea să apară între beneficiari și administratorii sau asociații/partenerii/afiliații acestuia. În cazul unor eventuale conflicte se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabila, apoi prin solicitarea serviciilor unui mediator conform legii medierii, iar dacă rezolvarea pe cale amiabila nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile romane în vigoare.

g.       Disponibilitatea serviciului

ORTHO MIND își rezerva dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau sub pagini a site-ului în orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui website fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.

Daca aveți întrebări sau nelămuriri în legătura cu acești termeni de utilizare, nu ezitați să ne contactați prin intermediul formularului dedicat de contact sau la adresa de afișată pe pagina de contact.

i.       Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Poate fi contactată la adresa http://www.anpc.gov.ro/